انجمن علمی بازار سرمایه

انجمن علمی بازار سرمایه
ایمیل: ---
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی دانشجویی شناسا

انجمن علمی دانشجویی شناسا
کانال تلگرامی:@Shenasa_Sharif
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی دانشکده اقتصاد

انجمن علمی دانشکده اقتصاد
کانال تلگرامی:@SharifEconScienceClub
محل استقرار:دانشکده اقتصاد
شماره تماس: ---

انجمن علمی دانشکده انرژي

انجمن علمی دانشکده انرژي
ایمیل:
محل استقرار:دانشکده مهندسی انرژی
شماره تماس:66166117

انجمن علمی دانشکده برق (رسانا)

انجمن علمی دانشکده برق (رسانا)

کانال تلگرامی: @EEResana
محل استقرار: دانشکده ی مهندسی برق، طبقه همکف
شماره تماس: ---

انجمن علمی دانشکده رياضي

انجمن علمی دانشکده رياضي

کانال تلگرامی: @hamband_math_cs
محل استقرار:دانشکده علوم ریاضی
شماره تماس: 66165633

انجمن علمی دانشکده شیمی

انجمن علمی دانشکده شیمی
کانال تلگرامی:@kavoshsut
محل استقرار:دانشکده شیمی
ایمیل: Kavosh.sharif@gmail.com

انجمن علمی دانشکده شیمی و نفت

انجمن علمی دانشکده شیمی و نفت
کانال تلگرامی: @kimia_groupp
محل استقرار:دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت، طبقه سوم
شماره تماس:66165447

انجمن علمی دانشکده صنایع

انجمن علمی دانشکده صنایع
کانال تلگرامی:@ssa_iesharif
محل استقرار:دانشکده صنایع
شماره تماس:66165736

انجمن علمی دانشکده علم و مواد

انجمن علمی دانشکده علم و مواد
کانال تلگرامی:@MSE_SUT
محل استقرار:دانشکده مهندسی و علم مواد
شماره تماس:66165254

انجمن علمی دانشکده عمران
کانال تلگرامی:@SharifCivilMagazine
محل استقرار:دانشکده ی مهندسی عمران، طبقه اول
شماره تماس:66164257

انجمن علمی دانشکده فیزیک

انجمن علمی دانشکده فیزیک
کانال تلگرامی: @anjoman_elmi_phys_sut
محل استقرار: دانشکده فیزیک، اتاق 119
شماره تماس: ---

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر
کانال تلگرامی: @ssc_public
محل استقرار: دانشکده مهندسی کامپیوتر
شماره تماس:66164602

انجمن علمی دانشکده مدیریت

انجمن علمی دانشکده مدیریت
کانال تلگرامی:@Sasomanagement
محل استقرار:دانشکده مدیریت
شماره تماس: ---

انجمن علمی دانشکده مکانیک

انجمن علمی دانشکده مکانیک
ایمیل:mehvar@mech.sharif.ir
محل استقرار:همکف دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس:66164602

انجمن علمی دانشکده هوافضا

انجمن علمی دانشکده هوافضا
کانال تلگرامی:@ssaAEsharif
محل استقرار:دانشکده مهندسی هوافضا، طبقه همکف
شماره تماس:66164602

انجمن علمی دانشکده ژرفا

انجمن علمی دانشکده ژرفا
کانال تلگرامی:@zharfa90
محل استقرار:اتاق انجمن های علمی دانشکده ی فیزیک
شماره تماس: ---

انجمن علمی سلول های بنیادی

انجمن علمی سلول های بنیادی
ایمیل: ---
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی فلسفه شریف

انجمن علمی فلسفه شریف

کانال تلگرامی:@philsharif
محل استقرار:مرکز فلسفه علم شریف
شماره تماس:66164149

انجمن علمی کارآفرینی و توسعه کسب‌ و کار

انجمن علمی کارآفرینی و توسعه کسب‌ و کار
کانال تلگرامی:@sharif_ebd
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی محیط زیست
کانال تلگرام:@sharif_gs
محل استقرار:ساختمان شهید رضایی، اتاق 1
شماره تماس: ---

انجمن علمی مدیریت و راهبردی

انجمن علمی مدیریت و راهبردی
ایمیل: ---
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی مطالعات اجتماعی علم و فناوری

انجمن علمی مطالعات اجتماعی علم و فناوری
ایمیل: ---
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی مهندسان نفت

کانال تلگرامی:@Oilympic
محل استقرار:ساختمان شهید رضایی
شماره تماس: ---

انجمن علمی نانو

انجمن علمی نانوانجمن علمی نانو
ایمیل:sharifnano@gmail.com
محل استقرار:ساختمان شهید رضایی، اتاق1
کاانال تلگرامی: @nanostartup

انجمن علمی نخبگان
ایمیل: ---
محل استقرار:ساختمان شهید رضایی، اتاق 1
سامانه پیامکی:30005832

انجمن علمی IEEE

انجمن علمی IEEE
ایمیل: ---
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی بازار سرمایه

انجمن علمی بازار سرمایه
ایمیل: ---
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی دانشجویی شناسا

انجمن علمی دانشجویی شناسا
کانال تلگرامی:@Shenasa_Sharif
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی دانشکده اقتصاد

انجمن علمی دانشکده اقتصاد
کانال تلگرامی:@SharifEconScienceClub
محل استقرار:دانشکده اقتصاد
شماره تماس: ---

انجمن علمی دانشکده انرژي

انجمن علمی دانشکده انرژي
ایمیل:
محل استقرار:دانشکده مهندسی انرژی
شماره تماس:66166117

انجمن علمی دانشکده برق (رسانا)

انجمن علمی دانشکده برق (رسانا)

کانال تلگرامی: @EEResana
محل استقرار: دانشکده ی مهندسی برق، طبقه همکف
شماره تماس: ---

انجمن علمی دانشکده رياضي

انجمن علمی دانشکده رياضي
کانال تلگرامی: @hamband_math_cs
محل استقرار:دانشکده علوم ریاضی
شماره تماس: 66165633

انجمن علمی دانشکده شیمی

انجمن علمی دانشکده شیمی
کانال تلگرامی:@kavoshsut
محل استقرار:دانشکده شیمی
ایمیل: Kavosh.sharif@gmail.com

انجمن علمی دانشکده شیمی و نفت

انجمن علمی دانشکده شیمی و نفت
کانال تلگرامی: @kimia_groupp
محل استقرار:دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت، طبقه سوم
شماره تماس:66165447

انجمن علمی دانشکده صنایع

انجمن علمی دانشکده صنایع
کانال تلگرامی:@ssa_iesharif
محل استقرار:دانشکده صنایع
شماره تماس:66165736

انجمن علمی دانشکده علم و مواد

انجمن علمی دانشکده علم و مواد
کانال تلگرامی:@MSE_SUT
محل استقرار:دانشکده مهندسی و علم مواد
شماره تماس:66165254

انجمن علمی دانشکده عمران
کانال تلگرامی:@SharifCivilMagazine
محل استقرار:دانشکده ی مهندسی عمران، طبقه اول
شماره تماس:66164257

انجمن علمی دانشکده فیزیک
کانال تلگرامی: @anjoman_elmi_phys_sut
محل استقرار: دانشکده فیزیک، اتاق 119
شماره تماس: ---

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر
کانال تلگرامی: @ssc_public
محل استقرار: دانشکده مهندسی کامپیوتر
شماره تماس:66164602

انجمن علمی دانشکده مدیریت

انجمن علمی دانشکده مدیریت
کانال تلگرامی:@Sasomanagement
محل استقرار:دانشکده مدیریت
شماره تماس: ---

انجمن علمی دانشکده مکانیک

انجمن علمی دانشکده مکانیک
ایمیل:mehvar@mech.sharif.ir
محل استقرار:همکف دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس:66164602

انجمن علمی دانشکده هوافضا

انجمن علمی دانشکده هوافضا
کانال تلگرامی:@ssaAEsharif
محل استقرار:دانشکده مهندسی هوافضا، طبقه همکف
شماره تماس:66164602

انجمن علمی دانشکده ژرفا

انجمن علمی دانشکده ژرفا
کانال تلگرامی:@zharfa90
محل استقرار:اتاق انجمن های علمی دانشکده ی فیزیک
شماره تماس: ---

انجمن علمی سلول های بنیادی

انجمن علمی سلول های بنیادی
ایمیل: ---
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی فلسفه شریف
کانال تلگرامی:@philsharif
محل استقرار:مرکز فلسفه علم شریف
شماره تماس:66164149

انجمن علمی کارآفرینی و توسعه کسب‌ و کار

انجمن علمی کارآفرینی و توسعه کسب‌ و کار
کانال تلگرامی:@sharif_ebd
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی محیط زیست

انجمن علمی محیط زیست
کانال تلگرام:@sharif_gs
محل استقرار:ساختمان شهید رضایی، اتاق 1
شماره تماس: ---

انجمن علمی مدیریت و راهبردی

انجمن علمی مدیریت و راهبردی
ایمیل: ---
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی مطالعات اجتماعی علم و فناوری

انجمن علمی مطالعات اجتماعی علم و فناوری
ایمیل: ---
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---

انجمن علمی مهندسان نفت
کانال تلگرامی:@Oilympic
محل استقرار:ساختمان شهید رضایی
شماره تماس: ---

انجمن علمی نانو

انجمن علمی نانو
ایمیل:sharifnano@gmail.com
محل استقرار:ساختمان شهید رضایی، اتاق1
کاانال تلگرامی: @nanostartup

انجمن علمی نخبگان

انجمن علمی نخبگان
ایمیل: ---
محل استقرار:ساختمان شهید رضایی، اتاق 1
سامانه پیامکی:30005832

انجمن علمی IEEE

انجمن علمی IEEE
ایمیل: ---
محل استقرار: ---
شماره تماس: ---