• نوبل اقتصاد 2021: نشست نخست، دوشنبه ٢٢ آذر: انقلاب شناسایی اثرات علّی در اقتصاد
 • ویژه برنامه ای برای دختران دانشجوی ورودی 1400
 • برنامه هفته فرهنگ 1400
 • زنگ فرهنگ5: بزرگداشت حافظ سه شنبه 20 مهر ساعت 18:30
 • نشست یازدهم: چهارشنبه، بیست و چهارم شهریورماه ۱۴۰۰
 • نشست دهم: سه شنبه، بیست و سوم شهریورماه ۱۴۰۰
 • نشست نهم: دوشنبه، بیست و دوم شهریورماه ۱۴۰۰
 • نشست هشتم :یکشنبه، بیست ویکم شهریورماه ۱۴۰۰
 • نشست هفتم :شنبه، بیستم شهریورماه ۱۴۰۰
 • نشست ششم : پنجشنبه، هجدهم شهریورماه ۱۴۰۰
 • نشست پنجم : چهارشنبه، هفدهم شهریورماه ۱۴۰۰
 • نشست چهارم : سه شنبه، شانزدهم شهریورماه ۱۴۰۰
 • نشست سوم : دوشنبه، پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۰
 • نشست دوم : یکشنبه، چهاردهم شهریورماه ۱۴۰۰
 • نشست اول : شنبه، سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۰
 • زندگی در شریف 2
 • «زنگ فرهنگ -هوش مصنوعی و ادبیات»
 • «سومین نمایشگاه ملی لباس و صنایع دستی»
 • زنگ فرهنگ - فردوسی و شاهنامه
 • «جشنواره سایه روشن»
 • شب های روشن
 • شریف همدل
 • «زنگ فرهنگ»
 • امید
 • میز گرد دانشجویی ( زندگی در شریف )