نمایشگاه

❇️ «سومین نمایشگاه ملی لباس و صنایع دستی»

🔸 نمایشگاه ملی توانمندسازی دانشجویان دختر

🔸 داده‌های بیشتر در پایگاه www.fhne.ir

کانال تلگرام معاونت فرهنگی - اجتماعی

@FarhangiSharif