جناب آقای دکتر فخارزاده

دکتر مصطفی تقوی

معاون فرهنگی-اجتماعی

تلفن:15-66165814

فکس:66015361

پست الکترونیکی:

صفحه شخصی
جناب آقای دکتر محمد علی افشین همت یار

دکترعلی محمد افشین همت یار

مدیر امور اجتماعی

تلفن: 66165810

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: hemmatyar@sharif.edu

صفحه شخصی
جناب آقای دکتر سعید رحیمی

دکتر سعید رحیمی

مدیر امور فرهنگی

تلفن: 66165835

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: s_rahimi@sharif.edu

صفحه شخصی

بخش همکاران


Avatar

علیرضا طیبی

T1969ali@gmail.com

تماس مستقیم

علیرضا طیبی

مسئول امور اجرایی

تلفن: 66165816

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: T1969ali@gmail.com

صفحه شخصی
Avatar

علیرضا نقی نژاد

تماس مستقیم

علیرضا نقی نژاد

رئیس دفتر ومسئول دبیرخانه

تلفن: 15-66165814

فکس: 66015361

پست الکترونیکی:-

صفحه شخصی
Avatar

دکتر اکرم عوامی

avami@sharif.edu

تماس مستقیم

دکتر اکرم عوامی

مشاور امور دختران

تلفن: 66166117

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: avami@sharif.edu

صفحه شخصی
مهرنوش خروارریز

مهرنوش خروارریز

کارشناس کانون های فرهنگی و گروههای دانشجویی

تلفن: 66165817

فکس: 66015361

پست الکترونیکی:mehr_1253@yahoo.com

صفحه شخصی
Avatar

افشین فلاحی

a.fallahi@staff.sharif.edu

تماس مستقیم

افشین فلاحی

طراح و گرافیست

تلفن: 66165809

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: a.fallahi@staff.sharif.edu

صفحه شخصی
Avatar

حسین محمدی

h.mohammadi@sharif.edu

تماس مستقیم

حسین محمدی

کارشناس انجمن های علمی - تشکل های اسلامی

تلفن: 66165813

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: h.mohammadi@sharif.edu

صفحه شخصی
Avatar

شاهین طهماسبی

shahin.tsb66@gmail.com

تماس مستقیم

شاهین طهماسبی

سرپرست ساختمان شهید رضایی و آمفی تئاتر مرکزی

تلفن: 66165819

فکس: 66015361

پست الکترونیکی:shahin.tsb66@gmail.com

صفحه شخصی
Avatar

نفیسه فروغیان

n.foroughian@sharif.edu

تماس مستقیم

نفیسه فروغیان

کارپرداز-امین اموال

تلفن: 66165821

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: n.foroughian@sharif.edu

صفحه شخصی
Avatar

محمد حسین عربی

m.arabi@sharif.edu

تماس مستقیم

محمد حسین عربی

مشاورامور سامانه های الکترونیک

تلفن: 66165813

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: m.arabi@sharif.edu

صفحه شخصی
جناب آقای دکتر فخارزاده

دکتر مصطفی تقوی

معاون فرهنگی-اجتماعی

تلفن:15-66165814

فکس:66015361

پست الکترونیکی:

صفحه شخصی
جناب آقای دکتر محمد علی افشین همت یار

دکتر علی محمد افشین همت یار

مدیر امور اجتماعی

تلفن: 66165810

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: hemmatyar@sharif.edu

صفحه شخصی
جناب آقای دکتر سعید رحیمی

دکتر سعید رحیمی

مدیر امور فرهنگی

تلفن: 66165835

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: s_rahimi@sharif.edu

صفحه شخصی

بخش همکاران


جناب آقای علیرضا طیبی

علیرضا طیبی

مسئول امور اجرایی

تلفن: 66165816

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: T1969ali@gmail.com

صفحه شخصی
علیرضا نقی نژاد

علیرضا نقی نژاد

رئیس دفتر و مسئول دبیرخانه

تلفن: 15-66165814

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: -

صفحه شخصی
اکرم عوامی

دکتر اکرم عوامی

مشاور امور دختران

تلفن: 66166117

فکس: 66015361

پست الکترونیکی:avami@sharif.edu

صفحه شخصی
مهرنوش خروارریز

مهرنوش خروارریز

کارشناس کانون های فرهنگی و گروههای دانشجویی

تلفن: 66165817

فکس: 66015361

پست الکترونیکی:mehr_1253@yahoo.com

صفحه شخصی
جناب آقای امیرهوشنگ فلاحی

افشین فلاحی

طراح و گرافیست

تلفن: 66165809

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: a.fallahi@staff.sharif.edu

صفحه شخصی
جناب آقای حسین محمدی

حسین محمدی

کارشناس انجمن های علمی - تشکل های اسلامی

تلفن: 66165813

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: h.mohammadi@sharif.edu

صفحه شخصی
شاهین طهماسبی

شاهین طهماسبی

سرپرست ساختمان شهید رضایی و آمفی تئاتر مرکزی

تلفن: 66165819

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: shahin.tsb66@gmail.com

صفحه شخصی
سرکار خانم نفیسه فروغیان

نفیسه فروغیان

کارپرداز-امین اموال

تلفن: 66165821

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: n.foroughian@sharif.edu

صفحه شخصی
جناب آقای محمد حسین عربی

محمد حسین عربی

مشاور امور سامانه های الکترونیک

تلفن: 66165813

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: m.arabi@sharif.edu

صفحه شخصی