انجمن اسلامی دانشجویان

انجمن اسلامی دانشجویان
کانال تلگرام:@anjomansut
محل استقرار:همکف ساختمان ابن سینا
شماره تماس:66164807

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
کانال تلگرامی:@Mostaghelsharif
محل استقرار: همکف ساختمان ابن سینا
شماره تماس:66164996

بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی
کانال تلگرام:@basij_sharif
محل استقرار:همکف ساختمان ابن سینا
شماره تماس:66164808

جامعه اسلامی دانشجویان

جامعه اسلامی دانشجویان
کانال تلگرامی:@Sharif_Islamic_Society
محل استقرار: همکف ساختمان ابن سینا
ایمیل: anvari@sharif.ir
شماره تماس:66164880

انجمن اسلامی دانشجویان

انجمن اسلامی دانشجویان
کانال تلگرام:@anjomansut
محل استقرار:همکف ساختمان ابن سینا
شماره تماس:66164807

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
کانال تلگرامی:@Mostaghelsharif
محل استقرار: همکف ساختمان ابن سینا
شماره تماس:66164996

بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی
کانال تلگرام:@basij_sharif
محل استقرار:همکف ساختمان ابن سینا
شماره تماس:66164808

جامعه اسلامی دانشجویان

جامعه اسلامی دانشجویان
کانال تلگرامی:@Sharif_Islamic_Society
محل استقرار: همکف ساختمان ابن سینا
ایمیل: anvari@sharif.ir
شماره تماس:66164880