صحبت‌هایی از جناب آقای دکتر علی‌ محمد افشین همت‌یار، از مدعوین جلسه هفتم این رویداد

رویدادی که در تلاش برای پاسخگویی به دغدغه‌های دانشجویان و زندگی دانشجویی است . صحبت‌هایی از جناب آقای دکتر علی‌ محمد افشین همت‌یار، از مدعوین جلسه هفتم این رویداد محل برگزاری جلسات : اتاق مجازی زندگی در شریف http://farhangi.sharif.edu