رویداد فرهنگی 《زندگی در شریف ۲》

بخش دوم مصاحبه با سرکار خانم دکتر مریم سعادتمند

موضوع مورد بررسی: تجربه اندوزی در دوره دانشجویی