همکاران
دکتر مصطفی تقوی
معاون فرهنگی-اجتماعی

تلفن: 66165810

فکس: 66015361

دکتر مهدی طهماسبی
مدیر آینده نگری و نوآوری اجتماعی

تلفن:15-66165814

فکس:66015361

دکتر حمیدرضا منصوبی
مدیر توسعه تعاملات دانشجویی

تلفن: 66165835

فکس: 66015361

مهندس محمدحسن سیف دار
مدیر امور فرهنگی

تلفن: 66165813

فکس: 66015361

خانم دکتر فرشته مرادی
بخش خواهران

تلفن: 66165819

فکس: 66015361

علیرضا نقی نژاد
رئیس دفتر ومسئول دبیرخانه

تلفن: 15-66165814

فکس: 66015361

نفیسه فروغیان
کارشناس امور مالی -کارپرداز-امین اموال

تلفن: 66165821

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: n.foroughian@sharif.edu

فاطمه حسینخانی
مدیر امور داخلی معاونت فرهنگی و اجتماعی

تلفن: 66166117

فکس: 66015361

افشین فلاحی
طراح و گرافیست

تلفن: 66165824

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: a.fallahi@staff.sharif.edu

محمد سعیدی
روابط عمومی - مشاور امور سامانه های الکترونیکی 

تلفن: 66165837

فکس: 66015361

مهرنوش خروارریز
کارشناس کانون های فرهنگی

تلفن: 66165817

فکس: 66015361

پست الکترونیکی:mehr_1253@yahoo.com

علیرضا طیبی
کارشناس امور اجرایی

تلفن: 66165816

فکس: 66015361

پست الکترونیکی: T1969ali@gmail.com

عباس یکرنگی
کارشناس نشریات

تلفن: 66165813

فکس: 66015361

مریم گرامی نژاد
کارشناس انجمن های علمی - تشکل های اسلامی

تلفن: 66165809

فکس: 66015361