جدیدترین اخبار

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های بیشتر، روی دکمه آرشیو اخبار کلیک کنید آرشیو اخبار

اطلاعیه ها

01 May 2023

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت سالروز پاسداشت مقام والای معلم

08 Aug 2023

اهدای نشان دانشگاه صنعتی شریف به یک خیر نیک اندیش

06 Jul 2023

دانشگاه شریف میزبان مردم در روز عید غدیر

صحبت های انگیزشی عادل فردوسی پور در دانشگاه صنعتی شریف .

ﻧﻘﺶ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﻓﺮاد

داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺮوزه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد و وﻇﺎﯾﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ﺳﺎزی و ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﭘﺬﯾﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﺖ ﻣﯽ‌ﮔﻤﺎرد و ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻠﺎش ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ارزش‌ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﮐﻠﺎس‌ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

بیشتر بدانید
.

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

رویدادهای فرهنگی و اجتماعی