جدیدترین اخبار

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های بیشتر، روی دکمه آرشیو اخبار کلیک کنید آرشیو اخبار

اطلاعیه ها

06 Dec 2023

حوزه فرهنگ حوزه گفتگو همکاری و پذیرش تفاوت‌های فکری است و چتر آن برای همه مردم باز است

02 Dec 2023

برگزاری هشتمین دوره کوآپ دانشگاه صنعتی شریف با هدف رویارویی دانشجویان با صنعت

08 Jan 2022

بیاد فرزندان دانشگاه شریف: اهدای 16 بورسیه به دانشجویان و ساخت مدرسه در مناطق محروم کشور

صحبت های انگیزشی عادل فردوسی پور در دانشگاه صنعتی شریف .

ﻧﻘﺶ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﻓﺮاد

داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺮوزه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد و وﻇﺎﯾﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ﺳﺎزی و ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﭘﺬﯾﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﺖ ﻣﯽ‌ﮔﻤﺎرد و ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻠﺎش ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ارزش‌ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﮐﻠﺎس‌ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

بیشتر بدانید
.

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

رویدادهای فرهنگی و اجتماعی